| | | | |


Drobečková navigace

Titulní strana || Recenzní řízení

O recenzním řízení

Články uveřejněné v MUNI LAW Working Paper series procházejí anonymním recenzním řízením. Předložené příspěvky posuzují vždy nejméně dva recenzenti z daného oboru; vyjadřují své stanoviska k obsahu, formě a aktuálnosti příspěvku.

Jeden z recenzentů příspěvku by měl být studentem PrF. Vnitrofakultní recenzní řízení odborných příspěvků jsou sice režírovaná zkušenými mentory, ale jejich hnacím motorem jsou právě aktivní studenti, kteří usilují o zlepšení svých argumentačních a formulačních dovedností nebo o odbornou erudici. Working papers tak kontinuálně vytvářejí prostor pro účelnou spolupráci akademiků se studenty, jež se do projektu z organizační i obsahové stránky zapojují.

Při výběru recenzentů předloženého příspěvku redakce dbá o to, aby autor a recenzent textu nebyli propojeni (tj. aby neseděli v jedné kanceláři, či na jedné katedře). Jména recenzentů nejsou autorům poskytována.

Recenzenti mohou předložený text

  1. označit jako okamžitě publikovatelný
  2. mohou jej doporučit jako vhodný k publikací po provedení označených úprav
  3. nebo rovněž mohou  na základě odůvodněné odpovědi publikaci odmítnout

Stanoviska recenzentů jsou zasílané zpět autorovi; ten má pak možnost do textu zapracovat recenzní připomínky.

Redakce usiluje o organizaci rychlých, nikoli však odfláknutých recenzí. Recenzní řízení zabere zpravidla nejdéle 4 týdny a o jeho výsledku je autor ihned vyrozuměn.

Za formální hledisko publikovaného textu a jeho jazykovou úroveň jsou odpovědni autoři. Redakce opravuje jen jednoduché a zpravidla nutné vady přijatých rukopisů. 


nahoru